Kolejny rok pod znakiem inwestycji

 

Gmina systematycznie inwestuje w infrastrukturę, by polepszać warunki życiowe mieszkańców oraz na potrzeby potencjalnych inwestorów i turystów.

Na terenie Gminy powstaje coraz więcej sieci wodociągowych. Jest to bardzo ważne ze względu na systematycznie wysychające przydomowe studnie głębinowe.

Z własnych środków Gmina wybuduje sieć wodociągową z przyłączami w Kiersztanowie (koszt ogółem 796,4 tys. zł.) oraz sieć wodociągową do zabudowy kolonijnej Miejska Wieś i  Jeziorany-Kolonie (koszt ogółem 1.150,2 tys. zł.).

Posiadamy na terenie gminy kanalizację już w trzech miejscowościach wiejskich, tj. w Olszewniku, Wójtówku i Ustniku. Dla zapewnienia ochrony środowiska i rozwoju gminy w dalszym ciągu do nowoczesnej oczyszczalni ścieków podłączane będą następne miejscowości.

Ogromnym i co za tym idzie kosztownym przedsięwzięciem będzie zrealizowanie projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód gminy Jeziorany" współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2. ochrona środowiska.

Generalnym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym Projektem, gdzie ścieki zanieczyszczają środowisko naturalne, powodując jego degradację. Tereny objęte Projektem znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu, w której ustanowiono zakaz budowy indywidualnych ujęć wody oraz indywidualnych systemów odprowadzania lub gromadzenia ścieków.

Zaplanowane działania spowodują zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń jezior w zlewni rzeki Symsarna, poprawę warunków życia społeczności lokalnej, umożliwią rozwój turystyki na terenach przylegających do jeziora Luterskiego oraz zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Projekt zakłada budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w miejscowościach: Żardeniki, Kikity, Piszewo oraz na terenach rekreacyjnych nad jez. Luterskim. Zostanie również wybudowana sieć wodociągowa w Kikitach i Piszewie. Koszt inwestycji ogółem wyniesie 7.516,2 tys. zł., z czego 4.851,1 tys. zł. to kwota pozyskana ze środków unijnych. Na to zadanie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Po przeprowadzeniu przetargów podpisano umowy z Inżynierem Projektu i na obsługę geodezyjną zadania. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006-2007.

Na budowę sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo pozyskano środki z Unii Europejskiej z EFRR w ramach ZPORR Priorytet 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.1-obszary wiejskie. Koszt zadania to 735,2 tys. zł., w tym dotacja z UE to 443,3 tys. zł. Na wyłonienie wykonawcy został rozpisany przetarg.

Nie tylko wielkie inwestycje infrastrukturalne są ważne dla społeczności lokalnej. Równie istotny jest rozwój kulturalny i poprawa jakości życia. Dlatego gmina pozyskała także środki na remont chodników w centrum Jezioran, a także na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w Radostowie oraz we Franknowie. W odnowionych świetlicach będą mogły być prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Na wszystkie 3 zadania Gmina otrzymała 80% dofinansowania kosztów netto. Prace zostaną zakończone do dnia 31 lipca br.

Przy wsparciu Zarządu Dróg Wojewódzkich będą remontowane chodniki przy ulicach:  Kościuszki, Kolejowej i Kopernika. Przy współpracy z Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie zostaną wyremontowane ciągi jezdno-piesze przy ulicach: Sawickiej, Kościuszki, Przeskok, Rzemieślniczej i Placu Zamkowym.

Jeszcze w tym roku będzie przygotowana dokumentacja na zagospodarowanie plaży miejskiej przy jeziorze Ring wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Tłokowo. Dzięki temu projektowi plażą przy jeziorze Ring (pot. Tłokowskim) stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynku nie tylko dla nas, ale również dla turystów.