Jeziorany 01.07.2009r.

BR 7330- 13/Ś/4/08/09

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. nr 98 z 2000r. , poz 1071-tekst jednolity) oraz  art. 29 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz U. nr 199, pz. 1277)

 

P o s t a n a w i a m

w s z c z ą ć    p o s t ę p o w a n i e

 

w sprawie oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie , gmina Jeziorany.

 

Jednocześnie powyższym postanowieniem  podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem przygotowywania decyzji środowiskowej, która ma być wydana w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie gmina Jeziorany przez Burmistrza Jezioran , po dokonaniu uzgodnień z  warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

Informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z posiadaną dokumentacją w sprawie, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Jezioranach pokój nr 6. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski  w formie pisemnej i ustnej do protokołu w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jezioranach i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jezioran.

Wnioski i uwagi , które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną przyjęte, lecz treści w nich zawarte nie będą brane pod uwagę  przy rozpatrywaniu w trakcie oceny.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Odstępuje się od uzasadnienia Ponikwą z postanowienie uwzględnia interes stron i jest zgodne z zapisami ustawy

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

 

Do wiadomości :

  1. Tablica Ogłoszeń
  2. BIP Urząd Miejski Jeziorany
  3. a/a