Jeziorany 2009 03.30

BR; 7330-9/Ś/1/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art.46a ust. 5 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska( Dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 627, z późn. zm) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie jazomostu w km 24+230  wraz z budową przepławki dla ryb w miejscowości Potryty, gmina Jeziorany .

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 49, 45/4, 51, 55/1, 56, 50/34, 57, obręb Potryty gmina Jeziorany.

 

Jednocześnie informuję ,że niniejszym obwieszczeniem  powiadamiam wszystkich właścicieli i posiadaczy  nieruchomości przyległych do w/w działek , oraz innych zainteresowanych .

 

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 3 pkt 19 ustawy POŚ   uważa się za podane do publicznej  wiadomości po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia jednocześnie zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy POŚ dokonane zostanie podanie informacji na stronie internetowej.

 

Materiały dotyczące w/w sprawy są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Jezioranach pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu , gdzie również można składać uwagi i wnioski do w/w sprawy.

 

Sprawę prowadzi Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego – Zygmunt Stachlewski