Jeziorany 2010.04.07

 
BR; 7330-5/Ś/1/10
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art.46a ust. 5 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska( Dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 627, z późn. zm) oraz art. 49
 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).
 
z a w i a d a m i a m
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Kompleksowa modernizacja
 
systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach"
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 295/1,295/2,295/6,295/7, obręb Jeziorany gmina Jeziorany.
 
Jednocześnie informuję ,że niniejszym obwieszczeniem powiadamiam wszystkich właścicieli i posiadaczy nieruchomości przyległych do w/w
 
działek , oraz innych zainteresowanych .
 
Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 3 pkt 19 ustawy POŚ  uważa się za podane do publicznej wiadomości po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia jednocześnie
 
zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy POŚ dokonane zostanie podanie informacji na stronie internetowej.
 
Materiały dotyczące w/w sprawy są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Jezioranach pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu , gdzie również można składać uwagi i
 
wnioski do w/w sprawy.
 
Sprawę prowadzi Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Jezioranach - inż. Waldemar Kowalski
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Powiat Olsztyński ul. Kopernika 13 10-510 Olsztyn
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich 10-603 Olsztyn ul Pstrowskiego 28B
  3. Czesław Henryk Czarkowski ul. Kajki 51 11-320 Jeziorany