Zarządzenie Nr 95 /11

Burmistrza Jezioran

z dnia  8 września  2011 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 37a § 1 i § 2ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się pracowników Urzędu Miejskiego w Jezioranach

  1. specjalistę d/s ewidencji ludności i spraw wojskowych Panią Wiesławę Biaduń.
  2. samodzielnego referenta d/s informacji publicznej i obsługi Rady Panią Annę Gleszczyńską

do przyjmowania wniosków o udzielenie informacji o sposobach (formach) głosowania przez wyborców niepełnosprawnych adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz do udzielania przedmiotowych informacji wyborcom niepełnosprawnym wpisanym do rejestru wyborców w Gminie Jeziorany.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 obejmuje informacje o:

  1. właściwym dla wyborcy okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  2. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
  3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,w wybranym przez niego obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
  5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
  6. warunkach oraz formach głosowania.

      § 2.Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1, przekazują upoważnieni pracownicy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Jezioran

 

         /-/ Maciej Leszczyński