Informacja o osiągniętych przez gminę Jeziorany poziomach recyklingu w 2012 r.

 

1.  Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg] - 549,11

 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -42,38%

 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] - 26,34