ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 62/05

BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

 

w sprawie procedury wydawania broszury pt.  „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

 

            Na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jezioranach zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu umożliwienia mieszkańcom gminy Jeziorany uzyskania informacji na temat zasad i trybu wykonywania budżetu gminy oraz jego rozliczenia za okres dwóch poprzednich lat, wprowadza się obowiązek corocznego wydawania przez Urząd Miejski w Jezioranach broszury pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

§ 2. Informator będzie zawierał dane umożliwiające mieszkańcom uzyskanie informacji o tym, jak rozliczono budżet z dwóch poprzednich lat.

§ 3. Informator będzie opracowywany każdego roku w terminie do końca marca roku budżetowego.

§4. Za przygotowanie merytorycznych materiałów do powyższego informatora odpowiada Referat Finansowy.

§5. 1. Informator będzie dostępny na stronie internetowej urzędu

      2. Powyższy informator może być również dodatkiem do biuletynu informacyjnego urzędu.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             Burmistrz Jezioran

 

                                                                      Aurelia Kamińska - Sydor