ZARZĄDZENIE Nr 18/05

Burmistrza Jezioran

z dnia 22 września 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego

w Jezioranach

 

 

 

            Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm. i .Dz. U. z 2005 Nr 122 poz.1020) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Jezioranach na stanowiska kierownicze i pozostałych pracowników samorządowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/05

Burmistrza Jezioran z dnia 22 września 2005 roku

 

PROCEDURA  NABORU PRACOWNIKÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W JEZIORANACH

 

 

1.      Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

2.      Procedura reguluje zasady naboru pracowników  do urzędu na stanowiska  kierownicze i inne zatrudnianych na umowę o pracę, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata , bez czynności zawierania umowy o pracę.

 

3.      Przebieg procedury

 

1.Sekretarz zgłasza Burmistrzowi potrzebę zatrudnienia. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. Burmistrz dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia W przypadku nowotworzonych stanowisk pracy konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia ( opis zadań dla tego stanowiska oraz oszacowanie wymiaru czasu pracy).

 

     4.    Przygotowanie rekrutacji

 

1. Po uzyskaniu akceptacji burmistrza wniosku o którym mowa w pkt 1, inspektor ds. organizacyjnych i kadr na polecenie sekretarza przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań dla kandydata na to stanowisko. Opis polega zatwierdzeniu przez sekretarza.

 

2. Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, główne zadania, uprawnienia wynikające ze stanowiska, wskaźniki efektywności.

 

3. Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności, wymagane przeszkolenie przed zatrudnieniem, preferowane cechy osobowości.

 

4. Na podstawie ppkt 2 i 3 , sekretarz przygotowuje kryteria wyboru kandydata, które zatwierdza burmistrz.

 

5. 1. Informacje o konkursie na stanowisko kierownicze i inne stanowisko pracy Urząd podaje ogłoszeniem do publicznej wiadomości. Miejscem publikacji jest Biuletyn Informacji Publicznej oraz  tablica informacyjna  urzędu,  i ewentualnie ogłoszenie prasowe.

      2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1)      dane identyfikacyjne pracodawcy,

2)      opis stanowiska, na które ogłasza konkurs,

3)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem

danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5)      wskazanie wymaganych dokumentów,

6)      określenie terminu i miejsca  składania dokumentów.

                  3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie

               może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

 

6. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata

1.      Po upływie terminu  do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W tym celu Burmistrz powołuje  komisję konkursową. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe.

2.      Komisja dokonuje oceny formalnej  ofert, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3.      Lista, o której mowa w  ppkt 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce  zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5.      Po zakończeniu postępowania konkursowego sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko urzędnicze.

1)      protokół zawiera w szczególności:

a/ określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według  spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

2)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

3)      uzasadnienie dokonanego naboru,

4)      zatwierdzenie kandydata przez burmistrza.

      6.    Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

             wybranego kandydata albo zakończenia  procedury naboru, w  przypadku gdy w  jego

             wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informacja powinna zawierać:

1)      dane identyfikacyjne pracodawcy,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

  7.  Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej

       Urzędu, przez okres co najmniej  3 miesięcy.

  8.  Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od

dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru.