Zarządzenie Nr 29/05

Burmistrza Jezioran

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim

w Jezioranach

 

            Na podstawie Na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jezioranach zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Wprowadza się jednolite oznakowanie w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, poprzez:

  1. Wyposażenie pracowników w identyfikatory zawierające: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę komórki organizacyjnej.
  2. Umieszczenie tablicy informacyjnej na parterze urzędu zawierającej nazwy komórek organizacyjnych oraz numery pokoi.
  3. Umieszczenie tabliczek informacyjnych przy drzwiach pokoi zawierających nazwę komórki organizacyjnej, imię i nazwisko, stanowisko.
  4. Umieszczenie tablic ogłoszeń w urzędzie.

 

§ 2. Celem wprowadzenia jednolitego oznakowania w urzędzie jest:

  1. Ułatwienie interesantom poruszanie się po urzędzie.  
  2. Identyfikacja pracowników urzędu.
  3. Dostarczenie pełnej, rzetelnej i aktualnej informacji o załatwianych sprawach w urzędzie.
  4. Dostarczanie ważnych informacji mieszkańcom gminy.
  5. Zapoznanie mieszkańców gminy z podejmowanymi przez samorząd inicjatywami.

 

§ 3. 1. Tablica informacyjna, wywieszki przy drzwiach oraz tablice ogłoszeniowe utrzymywane są w czystości i dobrym stanie technicznym.

2. Osobami odpowiedzialnymi za umieszczanie komunikatów na tablicy ogłoszeń są pracownicy poszczególnych referatów, wyznaczeni przez kierowników.

§ 4. 1. Raz na kwartał dokonuje się kontroli tablic pod kątem czystości oraz stanu technicznego.

2. Kontroli dokonuje Sekretarz Gminy wraz z Kierownikiem Referatu Organizacyjno – Społecznego. Stwierdzone w trakcie kontroli niedociągnięcia i uchybienia usuwane są niezwłocznie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                    Burmistrz Jezioran

 

                                                                                               Aurelia Kamińska - Sydor