ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 35/05

BURMISTRZA JEZIORAN

 

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

  

w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji „Mapy Aktywności”- wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jeziorany.

 

 

               Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam procedurę aktualizacji "Mapy aktywności" – wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jeziorany.

 

§ 2.

1. „Mapa Aktywności” zawiera nazwę organizacji, adres siedziby, kontakt telefoniczny, imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji oraz zakres działalności.

2. „Mapę Aktywności”-  wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jeziorany prowadzi Referent ds. promocji Gminy, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji o ich działalności.

§ 3.

„Mapa Aktywności” prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.jeziorany.com.pl, na podstawie danych uzyskanych od organizacji pozarządowych.

 

§ 4.

Aktualizacja „Mapy Aktywności” dokonywana jest na bieżąco, w miarę uzyskiwania informacji od organizacji pozarządowych.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referentowi ds. promocji Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Burmistrz Jezioran

 

Aurelia Kamińska - Sydor