Wydział:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska


Opłaty :
Nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Jezioranach


Termin odpowiedzi:

Uzależniony jest od podjęcia uchwały przez Rade Miejską.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - Pan Eugeniusz Chrostowski, pok. Nr 8, Tel. (89) 539 27 42


Podstawa prawna:

Art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594)

Uwagi:

Wykupy pod inwestycje różne realizowane są na podstawie wcześniej zaplanowanych inwestycji. Realizacja wykupu odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat (Dz. Urz. Nr 8, poz. 159 z 4 lutego 2005 roku z późn. zm.).