Referat:
Referat Finansowo –  Podatkowy

Podstawa prawna:
Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84); art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818).

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania

Jednostka odpowiadająca:
Inspektor d/s wymiaru podatku i opłat - Pani Aneta Kmieć oraz Pani Henryka Urbanik - pok, nr 12, tel. (089) 539 27 51 .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie organu prowadzącego sprawę.

Dokumenty:

Pisemne zawiadomienie do złożenia korekty informacji.
Akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierżawy,

Wypełniony formularz "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości",