Zajęcie pasa drogowego

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:
- prowadzenie robót w pasie drogowym,
- umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (infrastruktura techniczna),
- umieszczanie reklam w pasie drogowym,
- lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych,
- usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym,

 

Dokumenty

-Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

-Pozwolenie na budowę lub kopię zgłoszenia robót do organu budowlanego wraz z uzgodnioną dokumentacją – do wglądu,

-Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreślonym kolorem czerwonym granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zaznaczone kolorem żółtym wbudowywane urządzenia (2 egzemplarze),

-Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,

-Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

-Pisemne pełnomocnictwo od Inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy w imieniu Inwestora występuje Pełnomocnik),

Opłaty:

-za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XII/110/20 z dnia 28 lutego 2020r.

-za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych i pozostałych terenów niedrogowych pobiera się opłaty zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jezioran Nr 75/2023

-w przypadku dołączenia pełnomocnictwa opłata wynosi 17,00 zł

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Osoba odpowiadająca:
Ewelina Fiedorowicz - 89 539-27-53

Uwagi:

1. W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej przed planowanym zajęciem pasa.  Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną, zgodnie z art. 40 ust. 12 w/w ustawy o drogach publicznych.

3. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do tutejszego Urzędu, celem dokonania protokolarnego odbioru.

4. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, miejsce zajęte pod sprzęt budowlany, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).