Na podstawie Statutu Gminy Jeziorany
(Uchwała Nr XXII/258/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Statutu gminy Jeziorany - Dz. Urz. Nr 88, poz. 1485 z dnia 26 czerwca 2009 roku)


Rozdział  II

Rada Miejska

 

§ 26.  Z zastrzeżeniem § 24 organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska.

 

§ 27. 1. W skład Rady Miejskiej wchodzą radni w liczbie 15 (piętnastu).

 

2. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata.

 

§ 28. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej z zastrzeżeniem ust 3.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej.

3. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

§ 29. 1. Na pierwszej sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Rada Miejska dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

3. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenie obrad przejmuje nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

4. Na pierwszej sesji Rada Miejska ustala termin i tryb wyboru Burmistrza, gdy kandydat nie zostanie wybrany w głosowaniu bezpośrednim.

 

5. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady ustępujący Burmistrz składa sprawozdanie dotyczące przebiegu kadencji oraz stanu gminy.

 

§ 30. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 

§ 31. Funkcji, o których mowa w § 30 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 32. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej w trybie określonym w § 30.

 

§ 33. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 

§ 34. 1. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należą:

 

1)       uchwalenie Statutu Gminy,

2)       ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności,

3)       powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek Burmistrza,

4)       uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5)       uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

6)       uchwalanie programów gospodarczych,

7)       ustalanie zakresu działalności sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa,

8)       podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu a dotyczących:

 

a)   określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e)   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h)   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

 

10)    określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, oraz z zakresu właściwości województwa
i powiatu,

12)     podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13)    podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

14)    podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15)    nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,

16)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17)    stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.