Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23c powołanej wyżej ustawy Urząd Miejski w Jezioranach może nałożyć opłatę na wnioskodawcę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek , jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94).

Urząd Miejski w Jezioranach nie wprowadza warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.