Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Protokół Nr II z dnia 06.12.06 roku

PROTOKÓŁ II/2006

 

Drugiej sesji Rady Miejskiej w Jezioranach, odbytej

w dniu 6 grudnia 2006 roku

w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jezioranach

przy ul. Konopnickiej 4

 

Początek obrad rozpoczęto o godz. 10.00 zakończono o godz. 14.20.

            Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek podległych, radnych powiatowych. Powitał także właścicieli podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców Gminy Jeziorany. Dodał, iż jego marzeniem byłoby, aby mieszkańcy mieli możliwość szerszego uczestniczenia w sesjach. Przywitał także Ks. Dziekana Stanisława Jasińskiego.

 

Obecnych na sesji 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyło około 47 zaproszonych gości wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył drugą sesję Rady Miejskiej w Jezioranach oraz stwierdził quorum do podejmowania przez Radę Miejską prawomocnych uchwał.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, dlaczego zmienił porządek obrad na inny niż był do tej pory, zmiana ta dotyczy punktu „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji”. W statucie podane są elementy, które niezbędne są w porządku obrad, znajduje się tam także punkt „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji”, który najczęściej w dotychczasowych porządkach obrad wstawiany był jako punkt 2, jednak przewodniczący uważa, że fizyczną niemożliwością jest, aby w tym czasie radni zapoznali się z protokołem, dlatego też „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji” będzie zawarte w porządku obrad jako punkt 9 i wtedy radni podczas przerwy będą mogli zapoznać cię z zawartością protokołu.

Pan Przewodniczący przypomniał także, że najdalej na trzeciej sesji muszą zostać ustalone składy osobowe komisji, natomiast w naszej gminie zostaną one ustalone na sesji drugiej.

 

 

Rada zaakceptowała porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Jezioranach w brzmieniu:

 

1. Otwarcie i akceptacja porządku obrad.

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 26 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jezioran.

7. Ustalenia składów osobowych komisji rady:

a) zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej,

b) informacja o sposobie głosowania,

c) przeprowadzenie głosowania jawnego,

d) zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

e) informacja o sposobie głosowania,

f) przeprowadzenie głosowania jawnego,

g) zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych,

h) informacja o sposobie głosowania,

i) przeprowadzenie głosowania jawnego,

j) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Przyjęcie protokołu I sesji.

10. Wolne wnioski i zapytania.

 

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 26 października 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie ze statutem sprawozdanie miedzysesyjne zdaje Burmistrz, jednak niedyspozycja Pani Burmistrz Aureli Kamińskiej – Sydor i zastępcy Burmistrza Pana Andrzeja Galińskiego spowodowała, że nie było komu sprawozdania tego złożyć, nie mniej jednak myśli, że radnym należy się informacja dotycząca tego co działo się od ostatniej sesji, gdyż to oni będą pracować nad budżetem i wogóle nad wszystkimi zdarzeniami, poprosił w związku z tym Panią Sekretarz – Danutę Tarasiewicz o udzielenie informacji w sprawie działalności, nie będzie to sprawozdanie burmistrza, ale sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

 

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 października do 5 grudnia, które stanowi załącznik nr  4 do protokołu.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że być może umknęła mu ta informacja, ale była mowa o przetargu na strażnicę OSP dowódcy Kościuszki i była mowa o tym, że dwa przetargi się nie odbyły i mamy przetarg trzeci, gdzie zostały złożone dwie oferty i zapytał czy zostało to w jakiś sposób rozstrzygnięte, ponieważ dziwnie dla Pana Przewodniczącego zabrzmiała informacja, że teraz dopiero będziemy sporządzali specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany poinformowała, że był to przetarg ograniczony.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z czego wynikało ograniczenie.

 

Pan Krzysztof Grabowski powiedział, że przetarg jest ograniczony do jakiegoś tam terenu czy ilości osób. W tym wypadku polega to na tym, że zainteresowane osoby przychodzą po komplet dokumentów do gminy, a nie jest to publikowane w Internecie.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że podmioty, które są zainteresowane przetargiem przychodzą i wykupują specyfikację istotnych warunków zamówień. Dodał jeszcze, że zabrakło mu w sprawozdaniu międzysesyjnym informacji, bo w kampanii wyborczej i przez cały rok praktycznie była o tym mowa. Stwierdził, iż on zawodowo z racji wykonywanego zawodu ma pełną wiedzę na ten temat , natomiast państwo, panie i panowie radni tej wiedzy nie posiadają. Chodzi mu o losy złożonego wniosku pozwolenia na budowę kotłowni na biomasę, czym się to zakończyło, na jakim etapie prac w tej chwili jest ten temat i jakie są poczynione działania ze strony gminy? Dodał, iż jest to wspólna inwestycja, wspólne zamierzenie inwestycyjne Powiatu i Gminy Jeziorany i po prostu w tym sprawozdaniu zabrakło mu tej informacji, a przez ten okres działo się trochę, także jeżeli można by było, jeżeli Pani Sekretarz ma taką wiedzę na ten temat w tej chwili, dwa, trzy zdania jakby uzupełnienia.

 

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany stwierdziła, iż nie posiada pełnej wiedzy na ten temat, na sali nie ma także żadnego pracownika, który orientowałby się w tej kwestii.

 

Ad. 3. Interpelacje i wnioski radnych.

Interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w związku z wyborem Pana Macieja Leszczyńskiego na Burmistrza Jezioran z mocy prawa Pan Burmistrz traci mandat radnego, ale rada gminy musi to stwierdzić, w związku z tym w dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego.

 

Pani Ewa Maculewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały.

 

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej- zapytał czy są uwagi i pytania do projektu uchwały.

 

Radny Stanisław Kawecki stwierdził, iż inaczej sformułowałby §2, który brzmi następująco:

„Wygaśnięcie mandatu nastąpiło z powodu odmowy złożenia ślubowania”, który według niego kłóci się z realiami, ponieważ odmowa złożenia ślubowania nie nastąpiła, dlatego, że radny nie chciał podjąć swojej funkcji, ale dlatego, że kilka godzin wcześniej został wybrany Burmistrzem Jezioran. Dodał także, iż uważa, że w związku z tym zaistnieją skutki finansowe, ponieważ będzie trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające.

Pan Leszek Boczkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż skutki finansowe będą z chwilą, gdy przystąpi się do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, natomiast wygaśnięcie mandatu nie powoduje żadnych skutków finansowych. Pan Przewodniczący powiedział, że podziela pewne obawy radnego Kaweckiego, ponieważ ta uchwała była długo konsultowana z radcami prawnymi, były trzy wersje tej uchwały. Nie mniej jednak pozostała taka treść uchwały, jednak dopiero po konsultacji z naszym mecenasem w gminie, który stwierdził, że taka treść uchwały jest właściwa i że przy takiej treści nie będzie obawy, że uchwała zostanie uchylona. Dodał, iż mandat Pana Macieja Leszczyńskiego wygasł automatycznie w związku z wyborem jego na burmistrza, dlatego też Pan Maciej nie mógł złożyć ślubowania radnego, nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie mógł. Dodał, iż stan prawny mówi, że uchwałę można podjąć w przeciągu trzech miesięcy, a więc mogłoby być tak, że w ciągu tych trzech miesięcy nie podejmiemy uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu i następuje tutaj dwoistość. Być może w opinii radców prawnych i orzeczeń sądowych jest to jednoznaczne, że radny zostaje radnym, następnie jest wybrany na burmistrza, ale nie może złożyć ślubowania na radnego, ponieważ jest burmistrzem, natomiast złożenie ślubowania jako burmistrz powoduje to, że obejmuje on obowiązki burmistrza z dniem złożenia ślubowania. Pan Przewodniczący stwierdził, iż został oddany głos fachowcom oraz radcom prawnym i to jest ich stanowisko, ich opinia w związku z tym przedstawiony jest taki a nie inny projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Rada Miejska w Jezioranach w wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się

podjęła uchwałę Nr II/3/06

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu

 

 

Ad. 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Macieja Leszczyńskiego - Burmistrza Jezioran o złożenie ślubowania.

Następnie odczytał tekst ślubowania:

„Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

 

Po odczytaniu roty ślubowania Pan Maciej Leszczyński - Burmistrz Jezioran złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej jako pierwszy złożył gratulacje Panu Maciejowi Leszczyńskiemu - Burmistrzowi Jezioran z okazji objęcia urzędu jakże ważnego, jakże odpowiedzialnego. Dodał, iż sam wie, co to znaczy, bo również był burmistrzem przez krótki czas. Powiedział, iż wierzy, że Rada będzie wspierać burmistrza w ciężkiej pracy i w trudnym okresie.

 

Następnie głos zabrał Pan Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran, który serdecznie i gorąco podziękował wszystkim za zaufanie, podziękował tym, którzy na niego głosowali i dodał, iż ma nadzieje, że oponentów w ciągu tych czterech lat zdoła do siebie przekonać. Powiedział, że zawsze będzie gotowy na spotkanie z ludźmi, na szczerą rozmowę z nimi i chce wspólnie tworzyć nową jakość naszej gminy. Wierzy w to, że poprzez szczerość, zdecydowanie i determinację burmistrza, jak również wszystkich radnych oraz mieszkańców zostanie utworzona nowoczesna gmina. Burmistrz zaprosił wszystkich radnych i sołtysów do współpracy, ponieważ zarówno radni jak i sołtysi muszą informować na bieżąco mieszkańców o tym, co dzieje się w gminie. Stwierdził, iż chce, aby wszyscy wspólnie budowali tą naszą nowoczesną i zdecydowaną gminę, dlatego też zostaje powołane ciało gospodarcze, czyli funkcja społeczna, która będzie te wspólne działania ułatwiać. Dodał, iż nikt nie ma patentu na mądrość i dlatego żaden burmistrz sam w pojedynkę nie jest w stanie niczego zdziałać. Uważa, że na tej fali uniesienia i przy tak wielu dostępnych środkach można wiele zdziałać. Zachęca wszystkich do współpracy, po to, aby nasza gmina, nasza miejscowość mogła się rozwijać, a potencjał ku temu jest olbrzymi. Kończąc swoją wypowiedź Pan Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran zapewnił, iż szczerość i honor będą dominowały w jego kadencji. Jeszcze raz podziękował wszystkim serdecznie i zaprosił do wzmożonej pracy.

 

Kolejny głos zabrał Ks. Dziekan Stanisław Jasiński, który stwierdził, iż jako mieszkaniec Jezioran a także dziekan tego dekanatu składa gorące gratulacje Panu Maciejowi Leszczyńskiemu, a także wszystkim radnym na czele z panem Przewodniczącym Rady i również radnym powiatowym. A pod nieobecność ustępującej rady i również byłej Pani Burmistrz Aureli Kamińskiej – Sydor serdecznie dziękuje za współpracę. Dodał, iż patrząc na życie polityczne i społeczne naszej ojczyzny chce się przytoczyć słowa przysłowia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, dlatego też nowej radzie, Panu Burmistrzowi i całej naszej gminie Ks. Dziekan Stanisław Jasiński życzył zgody oraz wzajemnego zaufania i aby zgoda przyświecała wszystkim każdego dnia w pracy i służbie innym ludziom.

 

.

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jezioran.

 

Radny Krzysztof Grabowski zapytał, czy został powołany sekretarz obrad, ponieważ sekretarza powołuje przewodniczący.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy musi to zrobić w formie oficjalnej, czy może po prostu powołać.

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany uważa, że powinno to być formalnie podane do wiadomości.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej oficjalnie poinformował, że na sekretarza powołał Panią Ewę Maculewicz.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, dlaczego radni otrzymali projekt uchwały dopiero przed rozpoczęciem sesji, a stało się tak z uwagi na to, że musieli mieć opinię radcy prawnego dotyczącą właściwego naliczenia wynagrodzenia, a także kwestia dodatku stażowego Pana Burmistrza. Pan Przewodniczący oddał głos Panu Burmistrzowi.

Pan Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran stwierdził, iż przyjął najniższe wynagrodzenie, jakie jest tylko możliwe. Jest to najniższe wynagrodzenie burmistrza w kraju, już niższego nie mógł przyjąć, ponieważ byłoby to nie zgodne z ustawą antykorupcyjną. Dodał jednak, że miał w planach przyjęcie jeszcze niższego wynagrodzenia, ale to nie było możliwe. Powiedział, iż jego wynagrodzenie będzie wynosiło 5436 zł brutto, zważywszy na to, że wynagrodzenie Pani Burmistrz Aureli Kamińskiej – Sydor wynosiło 8700 zł, nie dodając do tego wynagrodzenia tak zwanej trzynastki, która była później zniesiona, czyli ta różnica będzie wynosiła około 4400 zł. Pan Maciej Leszczyński stwierdził, iż na każdym spotkaniu przedwyborczym mówił, że będzie zaczynał robienie porządków od siebie.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały.

Pan Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran zaproponował, żeby podać składowe, które wpływają na wynagrodzenie.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że elementy, które składają się na wynagrodzenie burmistrza są podane w uchwale, a uchwała będzie jeszcze odczytana. Dodał także, że te wielkości są uzależnione od wielkości gminy, w której burmistrz sprawuje swój urząd. Powiedział, że Pan Burmistrz oczekuje, że państwo przychylą się do tej wielkości płacy zasadniczej, jest to najniższa kwota, także dodatek funkcyjny w wysokości także najniższej. Są to składowe, które muszą być naliczone, Pan burmistrz chciał z tych wszystkich dodatków zrezygnować, nie mniej jednak ustawa o wynagrodzeniach pracowników samorządowych jednoznacznie określa, że wszystkie te dodatki przysługują Panu Burmistrzowi i w związku z tym muszą być naliczone, gdyby rada tych elementów składowych nie uchwaliła, to nadzór wojewody z pewnością by nam tą uchwałę uchylił. Również wielkość dodatku specjalnego od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego jest też w najniższej wielkości, ta wielkość jest określona procentowo w granicach od 20 do 40% i tutaj propozycja jest w wysokości 20% z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

Pani Ewa Maculewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Rada Miejska w Jezioranach w wyniku głosowania jednogłośnie

podjęła uchwałę Nr II/4/06

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jezioran

stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu

 

 

Ad. 7. Ustalenia składów osobowych komisji rady.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada Gminy Jeziorany pracuje w trzech komisjach problemowych, jedna komisja jest komisją stałą, która bezwzględnie musi być zawsze w każdej gminie, przy każdej radzie, jest to Komisja Rewizyjna składająca się z pięciu osób i rada uchwaliła w statucie, że pracują jeszcze dwie problemowe komisje, czyli Komisja Budżetu; Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty; Kultury; Zdrowia i Spraw Społecznych. Zostały określone składy osobowe jedynie w przypadku Komisji Rewizyjnej, natomiast nie zostały określone składy ilościowe komisji problemowych, w związku z tym możemy albo przeprowadzić wstępne ustalenia dotyczące ilości, jeżeli dojdziemy do wniosku, że powinniśmy to zrobić, ewentualnie zdecydujemy o tym głosując kandydatury poszczególnych kandydatów do składów komisji i akceptacja bądź nie akceptacja tych osób spowoduje, że ustali się liczba osób w składach komisji. Dodał, iż statut nasz określa, że to głosowanie odbywa się w sposób jawny, w związku z tym powinno się to odbyć poprzez podniesienie ręki i głosowanie każdej z kandydatur. Też jest ewentualność taka, że będziemy głosować w sposób jawny nad całymi składami komisji, aby przyśpieszyć tą procedurę. Powiedział, iż będzie to zdecydowanie sprawniejsze i krótsze, jeżeli uzyskam państwa akceptację, to możemy przeprowadzić to głosowanie w sposób jawny na kartkach, głosując na poszczególnie osoby, zgłoszone jako kandydatów do komisji. Każda z osób, która dokona takiego a nie innego wyboru, odczyta, które osoby według niej zostały wybrane do składu danej komisji, ewentualnie tak jak to określa dokładnie statut przeprowadzone zostanie głosowanie pojedyncze nad każdą kandydaturą i będzie mieć bardzo duża liczba głosowań, tak to mielibyśmy tylko te trzy głosowania, a tak to możemy mieć tych głosowań conajmniej 40. Zapytał, jakie są państwa sugestie, jakie są uwagi w tej sprawie, otworzył dyskusje.

 

Radny Stanisław Kawecki uważa, że najrozsądniej byłoby na kartkach wpisać kandydatury do poszczególnych komisji i trzy osoby by to przeliczyły, jest to sposób i najprostszy i chyba najbardziej skuteczny.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż zgłoszenie kandydatur musi się odbyć, natomiast sam sposób głosowania musi odbywać się w sposób jawny, ale na kartce, czyli każdy z radnych skreśla i odczytuje, komu udzieli jak gdyby głosów „za”. Jest to głosowanie zwykłą większością, czyli zgodnie ze statutem nie jest to zawarowane, że bezwzględną większością, czyli bezwzględną większością ustawowego składu rady, jest to głosowanie zwykłą większością, czyli przeważa liczba głosów „za” niż „przeciw” i w związku z tym musi się to odbyć, są zgłaszane kandydatury, są spisane te nazwiska na kartkach, każdy z radnych dostaje kartkę i pozostawia te osoby, które będą w składzie danej komisji. Pan Przewodniczący dodał, że żeby dochować jawności, albo on odczyta, który z radnych jak głosował albo każdy z radnych sam odczyta jak głosował, na których kandydatów oddał głos, czyli pozostawienie będzie głosami „za” tymi osobami, natomiast skreślenie będzie głosem „przeciw” danej kandydaturze. Pan Przewodniczący stwierdził, że to jest jego propozycja, po to żeby to wszystko usprawnić, ponieważ teoretycznie tak jak to było powiedziane na początku z racji tego, że ja i Pani Wiceprzewodnicząca nie możemy być członkami komisji Rewizyjnej, natomiast ja z kolei nie mogą być członkiem żadnej komisji, czyli będzie 38 głosowań. W związku z tym teoretycznie jest możliwe, że będzie 38 głosowań nad każdą kandydaturą, ponieważ każdy ma prawo być zgłoszonym do każdej komisji. Dodał, iż jeśli nie ma innych propozycji, to znaczy, że jego propozycja i Pana Kaweckiego zostaje przyjęta. Zapytał, czy są jakieś uwagi. Następnie spytał Panią Danutę Tarasiewicz o to, czy taka forma głosowanie nie uchybi procedurze, nie uchybi statutowi.

 

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany stwierdziła, iż należy przegłosować każdą komisję oddzielnie, a nie wszystkie razem.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż interesuje go to, czy głosowanie jawne na kartkach będzie dopuszczalne, ponieważ taki był jego wniosek i Pana Kaweckiego, ponieważ inaczej teoretycznie będzie trzeba przeprowadzić 38 głosowań.

 

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany odpowiedziała, że zgłaszanie kandydatur do poszczególnych komisji i tak musi się odbyć ustnie, jednak trzeba jeszcze najpierw uchwalić ilościowy skład komisji.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż statut nie określa ilościowych składów komisji, ale określa zapis mówiący o tym, że radny ma prawo, a wręcz nawet obowiązek być członkiem conajmniej jednej komisji, więc w związku z tym my nie można określić w tym momencie składów ilościowych, w związku z tym może się to odbyć tylko i wyłącznie poprzez głosowanie. Dodał, iż widzi w tym wszystkim pewną ułomność statutu, dlatego, że na przykład do danej komisji będą tylko dwie kandydatury, bo pozostali radni powiedzą, że nie chcą, teoretycznie może być też taka sytuacja, że wszyscy uprawnieni radni zgłaszają się do pracy w komisji i komisja będzie miała trzynastoosobowy skład. Tutaj tak naprawdę tym wyróżnikiem właściwego wyboru musi być głosowanie, możemy zgłaszać takie czy inne kandydatury i to radni zdecydują o tym, który z kandydatów będzie członkiem komisji, dlatego jeszcze raz ponowił swoje pytanie żeby tą sprawę usprawnić, bo tak jak Pan Kawecki słusznie zauważył, ta procedura pozwoli nam sprawnie to przeprowadzić, dlatego ja pozwalam sobie na taki wybór, żeby wszyscy radni mieli tą świadomość, że w taki a nie inny sposób dokonujemy wyboru składu rady.

 

Następnie głos zabrał Radny Zbigniew Czabrycki, który stwierdził, iż uważa, że głosowanie jawne na kartkach to też jest głosowanie jawne, ponieważ nie jest powiedziane, że głosowanie jawne musi się odbywać przez podniesienie ręki, jeżeli radny wstanie i odczyta kandydatury do poszczególnych komisji, to wtedy to jest głosowanie jawne.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż ze względu na to, że w tej kwestii jest dużo wątpliwości, to może przeprowadzimy głosowanie jawne poprzez podniesienie ręki, być może uda się to przeprowadzić szybko.

Radna Romualda Szoka zgłosiła propozycję, aby Pan Przewodniczący wypisał osoby zgłoszone do danej komisji, następnie odczytałby oficjalnie i radni się wypowiedzą i czy są za danym ustalonym składem ilościowym.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że to nie powinno mieć wpływu na to czy taki a nie inny kształt decydujemy, musimy określić albo określamy skład ilościowy danej komisji, bo nie jest to określone w statucie, nie powinno to być uzależnione od tego, która kandydatura zostanie zgłoszona taka czy inna, nie mniej jednak z tak ukształtowanego statutu i sposobu wyboru komisji wynika, że tylko i wyłącznie w sytuacji akceptacji bądź nie akceptacji danej osoby w składzie komisji ustala się liczba tych osób w tej komisji.

 

Następnie Radny Andrzej Aptazy stwierdził, iż skład ilościowy Komisji Rewizyjnej wynosi pięć osób, natomiast, jeżeli chodzi i Komisję Oświaty i Budżetu, to skład liczbowy ustali się, poporzez głosowanie i to dodatkowo usprawni pracę, np. ustalono, że skład danej komisji wynosi siedem osób i następuje głosowanie nad tą propozycją.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż może być sytuacja taka, że w głosowanie będzie dwunastu radnych do Komisji Budżetu, czyli tutaj narzucamy pewne ograniczenie.

 

Radny Mirosław Półtorzycki powiedział, iż członkostwo w komisji jest czasochłonne, dlatego też wystąpił z taką propozycją, aby każdy określił się, w jakiej komisji chce pracować. Jeżeli np. radny określi się, że chce pracować w takiej komisji to proszę bardzo, a jak w innej to również proszę bardzo, znacznie nam to przyśpieszy pewne sprawy. Jeżeli zaczniemy mówić, kto gdzie chce pracować, ponieważ jemu wydaje się że radny powinien pracować w jednej konkretnej komisji i będzie z tego większy pożytek, jeśli będzie pracował w np. tylko w Komisji Budżetowej czy w Oświatowej.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż nie można zabronić radnemu pracy w jednej w dwóch czy w trzech komisjach.

 

Radny Mirosław Półtorzycki odpowiedział, iż to jest tylko jego sugestia idąca w tym kierunku, że być może ambicje każdego z radnych ograniczają się do jednej komisji, jeżeli nie to nie ma tematu będziemy dalej dyskutować

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż nie ma określonego w statucie składu, więc w związku z tym, jeśli nie ma określonego, to pytanie jest takie, jaki tytuł ma rada do określenia tego składu na początku. Czyli tak naprawdę nie ma tytułu do określenia składu ilościowego na początku. Ten skład zostanie wygenerowany po przeprowadzeniu głosowania, np. akceptację dostaj dziesięć osób, to będzie pracowało w danej komisji dziesięć osób i wtedy nam się wygeneruje liczba osób pracujących w danej komisji. Jedynym wyróżnikiem, który powoduje to, że jest taki a nie inny określony ilościowy skład komisji jest przegłosowanie każdej kandydatury, bo jeżeli siedem osób dostanie akceptację większościową, to siedem osób pracuje w tej komisji. Jeżeli dziesięć osób złoży deklarację pracy w danej komisji, a zostanie siedem, dlatego chce, aby to głosowanie było dobrze przeprowadzone.

 

Następnie Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej po skonsultowaniu się z panią mecenas, stwierdził, iż jest ujęte w §49, że najdalej na trzeciej sesji po wyborach Rada Miejska podejmuje uchwałę określającą składy liczbowe i osobowe każdej komisji, w związku z tym, że jest 14 radnych ja nie mogę być członkiem żadnej komisji, mogę jedynie uczestniczyć w jej obradach bez prawa głosu, czyli w tej chwili mamy 13 radnych, którzy mogą pracować w komisji, w związku z tym, że statut dokładnie określa liczbę członków Komisji Rewizyjnej, czyli pięć osób. Pan Przewodniczący zaproponował, aby z uwagi na to, że najwięcej pracy będzie miała Komisja Budżetowa, żeby ustalić, że skład liczbowy tej komisji wynosi siedem osób, natomiast Komisji Oświatowej wynosi sześć osób.

 

Radny Stanisław Kawecki stwierdził, iż propozycja Pana Przewodniczącego od razu zakłada, o czym tez mówił Pan Półtorzycki, że nie można uczestniczyć w pracach dwóch komisji. Powiedział, że chciałby uczestniczyć w pracach dwóch komisji, interesuje go w Komisji Budżetowej rozwój gospodarczy i rolnictwo, natomiast w Komisji Oświatowej interesują go sprawy związane z oświatą.

 

Radny Zbigniew Czabrycki powiedział, że można być członkiem jednej komisji, a w drugiej można pracować społecznie, czyli być na obradach komisji, której nie jest się członkiem.

 

Radny Mirosław Półtorzycki odnośnie swojej wcześniejszej wypowiedzi zwrócił się do Pana Kaweckiego i wyjaśnił, że jego wcześniej zgłoszona propozycja nie ogranicza kandydowania do dwóch komisji, kwestia jest tylko jak radni będą głosować i czy kandydatura przejdzie. Nikt nikomu nie zamyka drogi do kandydowania, to była tylko propozycja.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że statut rzeczywiście określa, że radny będący członkiem danej komisji ma prawo uczestniczenia w jej posiedzeniach, ma prawo wypowiadać swoje zdanie, jedyne nie ma prawa głosowania, czyli jeżeli będą głosowane jakieś poprawki czy jakieś stanowiska komisji, ten radny, który nie jest stałym członkiem tej komisji nie może brać udziału w tym głosowaniu, nie mniej jednak ma nie zbywalne prawo uczestniczenia w pracach tej komisji, jeżeli tylko taką chęć wyrazi i poinformuje przewodniczącego tej komisji, że chce uczestniczyć w pracach tej komisji. Dodał, że ze swej strony, choć jego uprawnienia to prowadzenie prac rady i zwoływanie, nie mniej jednak jako radny ma prawo uczestniczyć w pracach komisji bez prawa głosu. W związku z tym oddaje pod głosowanie składy ilościowe dwóch komisji, ponieważ Komisji Rewizyjnej nie trzeba głosować gdyż skład tej komisji jest dokładnie określony.

 

Radny Krzysztof Grabowski zaproponował, aby w skład dwóch komisji wchodziło po siedem osób, z zostawieniem jednego wolnego miejsca w Komisji Oświaty.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej przyznał rację Radnemu Grabowskiemu, czyli komisje będą po siedem osób. Komisję Budżetu będzie wybrana w pełnym składzie, natomiast w Komisji Oświaty będzie pozostawione jedno wolne miejsce. Czyli będzie oddawanie głosów na sześciu kandydatów w przypadku Komisji Oświaty, a w Komisji Budżetu z oddaniem głosów na siedmiu kandydatów.

 

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie określenia ilościowych składów komisji.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada w wyniku głosowania większością głosów przy 13 głosach za i 1 głosie przeciw zaakceptowała w/w wniosek.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o składanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że jest to komisja, która zgodnie ze statutem ma się składać z pięciu osób. Poinformował także o sposobie głosowania, każda zgłoszona kandydatura będzie głosowana oddzielnie.

 

Radny Andrzej Aptazy zgłosił następujących kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej:

Radnego Krzysztofa Niskiego

Radnego Włodzimierza Suchockiego

Radnego Tadeusza Ziębę

Radnego Karola Piotra Brzezińskiego

 

Radny Stanisław Kawecki zgłosił Radną Joannę Natalię Włoch.

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do składu Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż z racji tej, że pamięta pracę i uczestniczenie w poprzednich radach i tak dalej i chciałby zgłosić radnego, który ma bardzo duże doświadczenie w pracy w radzie, a mianowicie Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Grabowskiego.

Radny Krzysztof Grabowski nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej, nie, dlatego, że nie chce w tej komisji pracować. Stwierdził, iż był już członkiem tej komisji w poprzedniej kadencji, rozpatrywał różne sprawy, być może niektórzy nie byli zadowoleni z jego pracy. Pan Krzysztof stwierdził, iż uważa, że powinien pracować tylko w jednej komisji, natomiast w Komisji Rewizyjnej niech pracują osoby nowe, które będą miały inne spojrzenie na niektóre sprawy. Dodał, iż uważa, że ludziom, społeczeństwu może się on źle kojarzyć.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, iż zgłosił Pana Grabowskiego, ponieważ uważa, że on wcale się źle nie kojarzy.

 

Radny Stanisław Kawecki zgłosił Radnego Wiesława Budrewicza.

 Radny Wiesław Budrewicz wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał informację dotyczące głosowania, będzie to głosowanie jawne poprzez podniesienie ręki.

 

Następnie przystąpiono do głosowania w wyniku którego:

1)      Radny Krzysztof Niski – otrzymał 13 głosów za i 1 głos wstrzymujący się,

2)      Radny Włodzimierz Suchocki – otrzymał 8 głosów za i 5 głosów przeciw,

3)      Radny Tadeusz Zięba – otrzymał 13 głosów za i 1 głos wstrzymujący się,

4)      Radny Karol Piotr Brzeziński – otrzymał 12 głosów za i 2 wstrzymujące się,

5)      Radna Joanna Natalia Włoch – otrzymała 12 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się,

6)      Radny Wiesław Budrewicz – otrzymał 4 głosy za, 5 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących się.

 

 

Następnie Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

 

Radny Karol Brzeziński zgłosił następujących kandydatów do składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

 

Radnego Andrzeja Aptazy

Radnego Włodzimierza Suchockiego

Radnego Tadeusza Ziębę

Radną Ewę Maculewicz

 

Radna Ewa Maculewicz zgłosiła Radnego Stanisława Kaweckiego.

Radna Romualda Szoka zgłosiła Radnego Krzysztofa Grabowskiego.

Radny Stanisław Kawecki zgłosił Radną Joannę Włoch i Radną Romualdę Szoka.

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do składu Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Następnie przystąpiono do głosowania w wyniku, którego:

1)      Radny Andrzej Aptazy – otrzymał 13 głosów za i 1 wstrzymujący się,

2)      Radny Włodzimierz Suchocki – otrzymał 9 głosów za i 5 wstrzymujących się

3)      Radny Tadeusz Zięba – otrzymał 12 głosów za i 2 wstrzymujące się,

4)      Radna Ewa Maculewicz – otrzymała 13 głosów za i 1 głos wstrzymujący się,

5)      Radny Stanisław Kawecki – otrzymał 12 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się,

6)      Radny Krzysztof Grabowski – otrzymał 10 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się,

7)      Radna Romualda Szoka – otrzymała 9 głosów za i 5 głosów wstrzymujących się,

8)      Radna Joanna Natalia Włoch – otrzymała 7 głosów za i 7 głosów wstrzymujących się.

 

Następnie Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił następujących kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych:

Radnego Zbigniewa Czabryckiego

Radnego Mirosława Półtorzyckiego

Radnego Karola Brzezińskiego

Radnego Krzysztofa Niskiego

 

Radny Stanisław Kawecki zgłosił Radną Joannę Włoch oraz siebie.

Radna Romualda Szoka zgłosił Radnego Wiesława Budrewicza.

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do składu Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Następnie przystąpiono do głosowania w wyniku którego:

 

1)      Radny Zbigniew Czabrycki – otrzymał 10 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się,

2)      Radny Mirosław Półtorzycki – otrzymał 11 głosów za i 3 głosy wstrzymujące się,

3)      Radny Karol Piotr Brzeziński otrzymał 11 głosów za i 3 głosy wstrzymujące się,

4)      Radny Krzysztof Niski – otrzymał 10 głosów za 4 głosy wstrzymujące się,

5)      Radna Joanna Natalia Włoch – otrzymała 10 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się

6)      Radny Stanisław Kawecki – otrzymał 6 głosów za i 8 głosów wstrzymujących się,

7)      Radny Wiesław Budrewicz – otrzymał 12 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się,

 

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych

 

Rada Miejska w Jezioranach w wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się

 podjęła uchwałę Nr II/5/06

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady

stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu

 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Panią Sekretarz, czy udało się jej zdobyć informacje od pracowników w sprawie kotłowni na biomasę.

Pani Danuta Tarasiewicz – Sekretarz Gminy Jeziorany stwierdziła, iż projekt jest w fazie realizacji. Więcej informacji nie może udzielić, bo pracownik, który zajmuje się tą sprawą, jest w dniu dzisiejszym w delegacji.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w takim razie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany tej decyzji i ustalenia stron.

Pani Maria Compa – Skarbnik Gminy dodała, iż została wysłana zmiana warunków zabudowy do starostwa, bo to jest istotne.

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu I sesji.

Protokół z I sesji udostępniony był do wglądu w dniu sesji.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół z I sesji Rady Miejskiej w Jezioranach odbytej w dniu 27 listopada  2006 roku.

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.

 

1) Pierwszy głos zabrał Radny Włodzimierz Suchocki, który zawnioskował o:

 

a) modernizację oświetlenia na terenie miejscowości Franknowo, a mianowicie:

- zamontowanie lampy na drodze biegnącej w pobliżu posesji Pani (...), dokładniej na łączniku dróg Jeziorany – Bisztynek, między szkołą a sklepami we Franknowie,

- zamontowanie lampy przy drodze żwirowej między schodami, ponieważ jedna część schodów jest oświetlona, natomiast druga część w kierunku przystanku jest nieoświetlona,

- zamontowanie jednej lampy przy posesji Pani (...), jest to odcinek drogi od piekarni w kierunku Pani (...),

 

b) nawiezienie warstwy żwiru na drogę biegnącą od przystanku do schodów w miejscowości Franknowo, jest to ten odcinek drogi, wzdłuż którego budowana była sieć wodociągowa. Po zakończeniu inwestycji inwestor nie przywrócił dawnego stanu drogi.

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ta inwestycja miała miejsce w latach poprzednich.

Radny Włodzimierz Suchocki stwierdził, że to nie była inwestycja tylko interwencja. Po wykonaniu pracy inwestor nie doprowadził drogi do stanu pierwotnego, mieszkańcy na własny koszt nawieźli na drogę żwiru, ale trzeba ją jeszcze poprawić.

Radna Romualda Szoka zapytała, jaka to droga.

Radny Włodzimierz Suchocki odpowiedział, że jest to droga, która biegnie od przystanku w prawo do schodów.

 

c) modernizację drogi przechodzącej w sąsiedztwie posesji Pana (...), ponieważ od jakiegoś czasu zbiera się w powstałej tam niecce woda opadowa, właściciel posesji w miarę możliwości zagradza, aby ta woda nie ściekała na jego posesję, jednak konieczne jest zamontowanie w tym miejscu kratki ściekowej. W tej chwili zajmuje to około 3 drogi, a tam są pojazdy szkolne, autobusy, dojazd do sklepu.

 

2) Następnie Radny Stanisław Kawecki stwierdził, iż rozmawiał z wyborcami i niektórzy z nich wnioskowali, aby wrócić do tego, żeby sesje odbywały się w sobotę, ponieważ dzięki temu osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w pracach rady.

 

Radny Stanisław Kawecki, poinformował, że na drodze Żardeniki – Miejska Wieś rośnie 10 – 15 topól, które w tej chwili są bardzo grube, mają u podstawy w granicach 1,5 m grubości, teraz jest w zasadzie ostatni moment, kiedy one jeszcze nadają się do wycinki, poczekamy powiedzmy 5-10 lat i one będą już na tyle grube, że nie wiem czy ktoś podejmie się ich wycięcia. Stwierdził, że chodzi mu tylko o topole, które za 10-15 lat będą stanowiły zagrożenie dla ludzi, a jeszcze w tej chwili można je przeznaczyć na opał.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy one stanowią zagrożenie dla drogi.

 

Radny Stanisław Kawecki odpowiedział, że w tej chwili jeszcze nie.

 

Radny Stanisław Kawecki podał przykład odnośnie tego jak duży był problem 10, 15 lat temu na drodze Miejska Wieś – Zerbuń, wierzby dorosły do tak dużych rozmiarów, że drzewa w połowie się łamały i spadały. Skończyło się to tym, że część spadło na pobocze czy na drogę, natomiast reszta spróchniała i te drzewa tak się podziały bez niczego.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Suchockiego Pan Kawecki stwierdził, że Żardeniki i Kikity czeka w najbliższym czasie budowa kanalizacji. Następnie podał przykład, iż trzy lata temu był kładziony wodociąg w Żardenikach i żadna z dróg nie została zniszczona i za każdym razem, gdy przechodzono przez drogę były robione przeciski bez względu na to, czy to była droga żwirowa czy asfaltowa. Firma wykonująca wodociąg potrafiła te drogi wszystkie uszanować i zrobić przeciski. Dodał, iż widział, a także słyszał od ludzi, że dla ludzi kładących kanalizację jedyną drogą, którą uszanują jest asfalt, bo tam nikt im nie pozwoli przekopać się wierzchem, natomiast wszystkie mniejsze drogi oni wolą wierzchem przekopać koparką i oni za pół roku czy za rok odejdą, natomiast dla nas na kilka lat zostanie problem. Stwierdził, że na drodze w Żardenikach tej w stronę dawnego zakładu karnego jest droga z płyt i w kierunku kolonii, ale nie w stronę Pana Marciniaka i tam wodociąg przechodził dziesięć razy na odcinku około 1500m, jeśli jeszcze dziesięć razy przejdzie przez tą drogę kanalizacja, to nikt z tą drogą nie dojdzie szybko do ładu. Powiedział, iż, po co biegać do gminy, albo samemu nawozić żwiru i tą drogę szykować, jak można zawczasu pewnym rzeczom zapobiec wcześniej. Dodał, że też wchodzi w grę droga z Żardenik do Miejskiej Wsi, ponieważ w tej chwili doprowadzana jest kanalizacja do tej drogi, a pierwsze to będzie przecisk pod ta drogą, albo będzie ona kopana. Pan Kawecki stwierdził, że ze względu na to, że on jak i szereg innych mieszkańców dbają o te drogi, droga z płyt została oczyszczona, drogi żwirowe na pewnym odcinku Żardenik i do Pana (...) w stronę Miejskiej Wsi sami własnym sumptem zasypali dziury tam powstałe. Na drogę od bloków w Żardenikach w stronę kolonii przez tydzień był wożony piach, gmina troszkę dopomogła przy ładowaniu piachu, została wykonana ciężka praca i szkoda by było w tej chwili tą pracę popsuć, a jeśli będzie kopane to wszystko wierzchem, to droga ta zostanie popsuta na ładnych parę lat.

 

Radny Stanisław Kawecki powiedział, iż zabrakło mu dzisiaj przynajmniej jednej lub dwóch osób na sali, otóż stwierdził, że zabrakło mu poprzedniej Pani Burmistrz Pani Aurelii Kamińskiej – Sydor, nie wie czy Pani Burmistrz była zapraszana czy nie mogła przyjść, troszkę by to lepiej wyglądało, była by to ciągłość władzy, ponieważ ciągłość władzy musi być. Nie może być tak, że tu jest jeden odcinek czasoprzestrzeni i rządzenia jednego burmistrza i nie ma żadnej łączności z drugim.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi Pana Kaweckiego, stwierdził, iż do momentu złożenia ślubowania prze Pana Macieja Leszczyńskiego jako Burmistrza Jezioran urzędującym burmistrzem Jezioran była do dnia dzisiejszego Pani Aurelia Kamińska – Sydor, z powodów takich a nie innych nie przybyła ani na poprzednią ani na dzisiejszą sesję. Pan Andrzej Galiński Zastępca Burmistrza jest na zwolnieniu lekarskim. Pan Przewodniczący dodał, iż ze swojej inicjatywy zaprosił wszystkich radnych z poprzedniej kadencji, aby byli i uczestniczyli w tym spotkaniu, żeby nie poczuli się, że ten okres, kiedy byli radnymi, kiedy sprawowali i decydowali o kształcie i o kierunkach rozwoju tej gminy nie był zauważany, możemy się nie zgadzać, co do sposobu rządzenia, sprawowania władzy, co do pewnych decyzji, nie mniej jednak to mieszkańcy wybrali tych ludzi i ładnym gestem byłoby żeby tu byli, ale niestety część z nich nie przyszła z racji tego, że jest to dzień powszedni a nie sobota i nie mogli uczestniczyć, trudno jest mu powiedzieć, dlaczego jest tak a nie inaczej. Nawiązując do wniosku Pana Kaweckiego, Pan Przewodniczący stwierdził, iż pamięta, że wtedy, kiedy był burmistrzem, starali się robić sesję w sobotę, aby społeczeństwo mogło w nich uczestniczyć, powiedział, że chce do tej tradycji wrócić i bardzo mu miło, że Pan Kawecki też jest tego samego zdania i że będziemy mogli pracować pod baczną kontrolą mieszkańców Gminy Jeziorany.

Następnie Pan Przewodniczący przybliżył sprawę związaną z wykonywaniem inwestycji na terenie naszej gminy. Wyjaśnił, iż zamawiającym na inwestycje liniowe, czyli na kanalizację i wodociągi jest Gmina Jeziorany i tylko i wyłącznie od umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dopilnowanie ze strony inwestora czy inspektora nadzoru leży dopilnowanie i uporządkowanie terenu pod wykonanie inwestycji. Jeżeli dopilnujemy tego przed odbiorem końcowym, aby przywrócić stan pierwotny w sposób trwały, a nie tylko zasypując luźną rozpulchnioną ziemią wykop. Dodał, iż nie powinno być takich sytuacji, o których wspomniał Pan Stanisław Kawecki. Służby, które nadzorują daną inwestycje powinny przypilnować, aby firma która wykonuje roboty wodociągowe bądź kanalizacyjne przywróciła drogę do stanu pierwotnego. Stwierdził, iż jeżeli tak nie jest, to może tylko nad tym ubolewać, ale wierzy w to, że Pan Burmistrz dokładniej się temu przyjrzy, że rzeczywiście nie będzie takiej sytuacji, że z tego też względu mieszkańcy będą mieć zniszczoną drogę, a gmina będzie musiała wykładać dodatkowe środki, żeby przywrócić stan pierwotny tej drogi.

 

Radny Stanisław Kawecki stwierdził, że za każdym razem kanalizacja wyglądała w ten sposób, że ludzie musieli chodzić ileś tam raz, bo ten wykop ciągle siada, błoto wychodzi i każdego użytkownika drogi coś musi to kosztować. Natomiast uważa, że można by było tego uniknąć.

 

3) Pani Teresa StańczukDyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach – zawnioskowała o przyśpieszenie tempa budowy kotłowni ekologicznej na biomasę, ponieważ kotłownia, która obecnie ogrzewa Dom Pomocy Społecznej nie spełnia żadnych wymogów, pomieszczenia są zimne i nie można w nich normalnie funkcjonować. Dodała, iż kotłownia Domu Pomocy Społecznej jest najgorsza w całej gminie.

 

4) Radna Romualda Szoka zawnioskowała o doprowadzenie do porządku terenu znajdującego się blisko jej posesji, ponieważ teren ten jest od dłuższego czasu ciągle zabłocony, wynika to z faktu, że Pan Skibel wozi piach, którym zasypuje znajdujący się tam rów. Nieustannie jeżdżące samochody ciężarowe powodują, że błota jest coraz więcej, natomiast kratka ściekowa nie spełnia swoich funkcji, ponieważ jest wygięta.

 

5) Radna Joanna Włoch zawnioskowała o modernizację drogi Miejska Wieś – Zerbuń.

 

6) Radny Karol Brzeziński stwierdził, iż jeżeli Zarząd Dróg interesuje się drogami, jeździ poprawia, chodzi o nawierzchnię twardą asfaltową, to żeby zwrócił także uwagę na pobocze, a tym bardziej na rowy odprowadzające wodę, bo nie chodzi tylko o to, żeby utrzymywać drogę twardą asfaltową i żeby tylko tego pilnować. Dodał, iż wie, że osoby prywatne robiące wjazd z drogi utwardzonej do posesji muszą mieć odpowiedni przepis założenia takiego przepustu i dojazdu do takiej drogi, nie można robić tutaj samowolki i te osoby same dbają o ten kawałek rowu odprowadzającego wodę z dróg twardych.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Gmina powinna przyglądać się stanowi dróg powiatowych czy wojewódzkich, ponieważ krajowych nie mamy, żeby uczulić dyrektora PSD czy Wojewódzkiego Zarządu Dróg na uwagi, o których mówił Pan Karol Brzeziński. Wiadomo, że sposób, w jaki utrzymywane są te rowy i zjazdy z dróg podrzędnych na te drogi decydują o naszym bezpieczeństwie i niejednokrotnie życiu ludzi, którzy jeżdżą tymi drogami. Drożność rowów jest odczuwana wtedy, gdy są pierwsze śniegi, roztopy i przymrozki. Realnie my albo Pan Burmistrz możemy się zajmować sprawami dotyczącymi naszych dróg powiatowych, oczywiście tych, które gmina przyjęła w Zarząd Powiatu i zajęła się ich utrzymaniem. Powiedział, że powiat rok rocznie przeznacza środki na bieżące utrzymanie, ale nie wie czy w zakresie tego bieżącego utrzymania są tez określone wielkości, rzeczy, które gmina ma zamiar prowadzić. Jeszcze to zostanie sprawdzone i dodał, że postarają się uporządkować, nie mniej jednak my jako gmina mamy swoje drogi, zarządzamy też częścią dróg powiatowych, jedynie możemy być petentem, prosić i komunikować, czasem wzywać, musimy partnersko podejść do innego samorządu, który też ma inne zadania w tym zakresie i jest czas żeby tej sprawie się przyjrzeć.

 

7) Pan Józef Adamiec – sołtys miejscowości Radostowo – nawiązał do wypowiedzi Radnego Karola Brzezińskiego, stwierdził, iż już dwa lata ciągnie się sprawa, a mianowicie chodzi o to, że trzeba zrobić przepust na skrzyżowaniu Radostowo – Studzianka, ponieważ skręcając w prawo w kierunku Pana Błażewicza tworzy się rozlewisko, woda także zalewa strażnicę OSP. Rozlewisko tworzy się, także w rowie na przeciwko sklepu Pani Dajnowskiej, dlatego koniecznie trzeba zrobić odprowadzenie wody aż do zbiornika, który znajduje się za strażą pożarną.

 

 Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy wogóle nie ma tam przepustu?

 

Pan Józef Adamiec – sołtys miejscowości Radostowo odpowiedział, że nie ma i tam się tworzy rozlewisko i co rok robią się dziury w asfalcie i była sytuacja, że w ubiegłym roku pewna pani skrzywiła na tej drodze koło i nadal nie można z tą drogą dojść do ładu. Pan Adamiec zawnioskował także o nawiezienie żwiru i gruzu na boczną drogę biegnącą dołem za świetlicą wiejską w Radostowie. Obecna droga biegnie górą przez prywatny teren, ale właścicielka posesji uprzedziła, że zamknie swój teren i nie pozwoli nikomu tamtędy przejeżdżać. A na tamtą drogę wystarczy nawieźć żwiru i śmiało będzie można dołem przejeżdżać bez niczyjej łaski, czy ktoś pozwoli przejechać przez swój teren prywatny czy nie.

 

8) Radny Stanisław Kawecki wrócił jeszcze do sprawy związanej z drogami. Stwierdził, iż jeszcze nie rozpoczął się okres zimowy i nie ma śniegu, ale uważa, że jest to ostatni moment, aby poruszyć temat odśnieżania dróg na terenie naszej gminy. Powiedział, że są gminy i to jeszcze nie tak daleko od nas, takie jak Gmina Kiwity czy Gmina Gietrzwałd, gdzie odśnieżanie dróg gminnych jest standardem, gdzie wiadomo, że jak w nocy padał śnieg, to na drugi dzień te drogi są już odśnieżone. O ile jeszcze parę lat temu sytuacja nie była tak wymagająca, o tyle w tej chwili do większości gospodarstw mleczarki jeżdżą po mleko, z większości zabudowań ludzie wyjeżdżają do pracy, do szkoły i powtarza się przy każdych opadach śniegu podobna sytuacja, każdy się zastanawia czy dojedzie do pracy czy nie i każdy zaczyna rano z tym walczyć, traci się bardzo dużo czasu i sił żeby dotrzeć gdziekolwiek. Uważa, że i u nas dojrzewa sytuacja do tego, żeby odśnieżanie dróg gminnych stało się standardem, nie tylko w Żardenikach gdzie jest pięć dróg dojazdowych do gospodarstw i do mieszkań, ale w całej gminie jest to poważny problem. Oszczędzi się ileś tam pracy ludziom w tym okresie zimowym, sądzi, że będzie to możliwe, jeśli odśnieżanie tych dróg gminnych powierzy się maksymalnie dużej ilości podmiotów, ponieważ jeśli to będzie wykonywała jedna lub dwie firmy, to odśnieżanie dróg na obszarze całej gminy potrwa bardzo długo. Natomiast przy większej ilości sprzętu można to zrobić szybko i w zasadzie nie aż tak dużymi kosztami, jednak zdaje sobie sprawę, dróg gminnych jest podobno 440 km nie mniej jednak tam mieszkają ludzie, którzy chcą w normalny sposób dotrzeć do miasta, do pracy, do szkoły.

 

9) Pan Radziszewski Dariusz – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zwrócił się do radnych i poprosił, że jeżeli są sprawy związane z wodociągami, to żeby te sprawy właśnie do nich zgłaszać. Następnie nawiązał do wypowiedzi Pana Suchockiego i zapytał czy ta droga, o której on wcześniej mówił, to ta, która biegnie w kierunku państwa Budnych, jeżeli tak, to będzie to sprawdzone i jeżeli rzeczywiście było tam coś robione, to będzie to poprawione. Odnośnie wypowiedzi Pana Stanisława Kaweckiego dotyczącej przekopu dróg pan Radziszewski stwierdził, że należy to zgłaszać do wodociągów, oni zgłoszą to do wykonawcy i wykonawca wtedy naprawi, tylko żeby on wiedział gdzie, jak i w których miejscach, bo wiadomo wykonawca na dzień odbioru zrobi to ładnie, że masz przejazd i tak dalej. Natomiast po jakimś czasie droga siada i dlatego jest ta trzy letnia gwarancja. Następna sprawa kaucja gwarancyjna, ponieważ Pan Radziszewski stwierdził, że też ma problem z wykonawcami, którzy pracują na naszych terenach, kładą kanalizacje i wodociągi. Uważa, że jeżeli taki wykonawca nie zgłasza się w ciągu 24-48 godzin, to powinien zlecić wykonanie inwestycji innej firmie, a z kaucji wypłacić należność innej firmie, ponieważ są tacy, że nie zgłaszają się na czas.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż to jest chyba zawarte w umowie.

 

Pan Radziszewski odpowiedział, że w umowie raczej nie ma, kaucja jest po to, aby nie czekać na tego wykonawcę i nie tracić czasu.

 

Pan Leszek Boczkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że to napewno jest w umowie, ponieważ to są podstawowe warunki zabezpieczenie tego wykonania. Zostaje wezwany wykonawca do usunięcia usterki w określonym terminie i jeśli tego nie wykona, to zleca się wykonanie, komu innemu i z tych środków pokrywa się to wykonanie zastępcze.

 

Pan Radziszewski prosił, aby do niego zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące wodociągów i kanalizacji, ponieważ jak on będzie o tym wiedział zgłosi wykonawcy o poprawienie tego, bo ma gwarancję trzyletnią.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Leszek Boczkowski podziękował serdecznie wszystkim gościom za uwagę oraz cierpliwość, serdecznie podziękował także Panu Burmistrzowi Maciejowi Leszczyńskiemu, a następnie zamknął obrady.

 

 

      Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

 

     Agnieszka Kiljan                                                                  Leszek Boczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Gleszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Huszcza
Data wprowadzenia:2007-03-06 12:25:10
Opublikował:Magdalena Huszcza
Data publikacji:2007-03-06 12:27:49
Ostatnia zmiana:2009-06-26 14:20:53
Ilość wyświetleń:1657
URZĄD MIASTA I GMINY W JEZIORANACH
PLAC ZAMKOWY 4, 11-320 JEZIORANY

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij