I. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Komórka organizacyjna prowadząca usługę, dane kontaktowe:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrotu Nieruchomościami, pok. nr  5, 8

tel. 89 539-27-43, 539-27-42, ro.um@wp.pl

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Złożenie wniosku

2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron.

3. Decyzja administracyjna.

 

Uwaga: Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni
na wysokości 5cm przekraczają:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie, w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu,
a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 

W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej

 

Miejsce złożenia dokumentów
Listownie na adres Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jezioranach, pokój nr 19.

                 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

·  imię, nazwisko i adres wnioskodawcy

·  oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa mają być usunięte,

·  rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

 

W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę
pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

 

Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,

b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga. 

Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego
w zgłoszeniu. 

 

Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni
na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

 

II. Usuwanie drzew z nieruchomości stanowiących własność osób innych niż fizyczne.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.

- Wniosek powinien zawierać następujące dane:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię/wspólnotę mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:

- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie,
czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie a ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

projekt planu:

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

                - przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom
dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

                Opłaty:

1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej);

2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – 17 zł. - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) – załącznik: Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część II poz. 21.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Jezioranach:
Nr
92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

Termin realizacji sprawy:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

 

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

2.       Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi:

Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z walów przeciwpowodziowych i terenów
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

13) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

14) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

15) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewo lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 120 ust. 2f (obecnie bożodrzew gruczołowaty).

 

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt 
z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jezioranach.