Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek,  podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Jezioranach - pok. 19

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej  oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 16
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. Urz. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).