Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Budżet gminy Jeziorany na 2008 rok

Uchwała Nr  X /114 /  07

Rady Miejskiej  w Jezioranach

z dnia  15 grudnia 2007 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy   na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165,165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.062.020 zł,w tym dochody majątkowe 1.462.000 zł,

dochody bieżące  17.600.020 zł   zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.237.255  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a ,

w tym  wydatki bieżące  15.610.923 zł  , a na zadania  majątkowe 12.626.332 zł , z tego  na  wydatki  inwestycyjne  11.386.909 zł   zgodnie z załącznikiem  Nr 3 i 3a.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  6.151.545  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.175.235 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie                                                         - 1.578.058zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie                                                         - 7.597.177 zł,

                                                 

 

2. Przychody budżetu w wysokości 10.568.177 zł, rozchody w wysokości 1.392.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną w wysokości                                                                 - 30.000 zł,

2.celową w wysokości                                                                            - 85.980 zł,

z przeznaczeniem na:   odprawy  emerytalne dla pracowników z dz.750  odchodzących na emerytury  w kwocie           - 82.980 zł ,

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym . w kwocie – 3.000 zł ,

do wysokości  1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ) .                       

 

 § 5 

 

 

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2..Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 76.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

1)zakładów budżetowych: przychody – 1.053.700 zł, wydatki –1.053.700. zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.Plan dochodów i wydatków   dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w łącznej kwocie dochody – 158.850 zł; wydatki – 159.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1.Dotacje podmiotowe dla:

 

1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                            - 476.900 zł,

2)działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                       - 295.225 zł,

 

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 77.300 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)przychody           - 23.690 zł,

2)wydatki   - 23.690 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 400.000zł;

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                     - w kwocie 9.175.235 zł;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                    - w kwocie 787.942 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2)zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku ,

 

3) dokonywania zmian w planie wydatków , w tym :

   a) w paragrafach wynagrodzeń i  wydatkach pochodnych od nich

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

   b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami.

 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków , w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
        Przewodniczący Rady  Miejskiej

 

    Leszek  Boczkowski

 

 

Załączniki

ZAŁĄCZNIKI DO BUDŻETU GMINY JEZIORANY NA 2008 ROK_1 (735.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gleszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Gleszczyńska
Data wprowadzenia:2008-02-05 12:18:09
Opublikował:Anna Gleszczyńska
Data publikacji:2008-02-05 13:04:59
Ostatnia zmiana:2008-02-05 13:25:19
Ilość wyświetleń:2212

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij