Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XX/222/ 09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2009

 

Uchwała Nr XX/222/ 09

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 3 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Jeziorany  na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165,165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

                                        Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.954.761,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 18.815.150,95 zł

            dochody majątkowe w wysokości 12.139.611,00 zł

§ 2

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości  50.553.180,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

z tego:  wydatki bieżące 17.935.625,95 zł

             wydatki majątkowe 32.617.555,00zł

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.    Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości  31.765.555,00  zł, zgodnie z załącznikiem  3

      i 3a

4.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  9.354.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.598.419zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        Zaciąganych kredytów w kwocie 8.154.849 zł

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie 11.443.570 zł,

                                 

2.       Przychody budżetu w wysokości  20.347.513 zł, rozchody w wysokości 749.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości           -20.000 zł   ,

2)    celową w wysokości          53.932,00 zł ,                                                              

z przeznaczeniem na:  a) odprawy  emerytalne dla pracowników z dz.750  odchodzących na emerytury  w kwocie  50.932,00-   zł ,

b)rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym . w kwocie - 3.000,00  zł ,

do wysokości  1 % x (wydatki - wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ) .     

                         

§ 5 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na  
    podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
    między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1.       Ustala się dochody w kwocie 76.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.       Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1.       Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

1)     zakładów budżetowych: przychody -  2.079.658 zł, wydatki -  2.079.658 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -  275.305,20 zł; wydatki -  298.306,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1.       Dotacje przedmiotowe dla   zakładów  budżetowych  w łącznej kwocie  449.038    zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

2.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  -   730.867 zł,

2)    działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości -    328.503 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3.       Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 88.840 zł, zgodnie załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 9

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 22.200 zł,

2)      wydatki            - 22.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                         - w kwocie 400.000zł;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                          - w kwocie 19.598.419 zł;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                         - w kwocie 749.094   zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku ,

3)        dokonywania zmian w planie wydatków , w tym :

   a) w paragrafach wynagrodzeń i  wydatkach pochodnych od nich

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

   b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami.

4)  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków , w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12

Załącza się  prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem 14 i 14a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady  Miejskiej

             Ewa Maculewicz

Załączniki

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty dług…_1 (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ nr 1 - PLAN DOCHODÓW (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 1a (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 2 - PLAN WYDATKÓW (321.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 6_1 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 6a_1 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2a (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3a (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 a do uchwały Rady Miejskiej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanyc… (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ad… (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez p… (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje podmiotowe (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje przedmiotowe w 2009 r (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do uchwały (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Gleszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Gleszczyńska
Data wprowadzenia:2009-02-12 12:31:38
Opublikował:Anna Gleszczyńska
Data publikacji:2009-02-12 12:32:14
Ostatnia zmiana:2010-04-20 10:09:24
Ilość wyświetleń:2034

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij