Uchwała Nr XXIX/352/09

Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 31 grudnia 2009
                      
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. 
                     
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,
art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241).
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 28.260.816,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 18.420.894,10 zł,
          dochody majątkowe w wysokości 9.839.921,99. zł.
§ 2
1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.399.475,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości           18.295.444,62 zł,
          wydatki majątkowe w wysokości                 18.104.031,22 zł.
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.    Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 18.029.987 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.640.887,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.    Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 i 5a;
        - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.138.659,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2.494.844,75 zł
2) pożyczek w kwocie   5.643.815 zł
§ 4
1.    Przychody budżetu w wysokości 9.811.036,17zł, rozchody w wysokości 1.672.376,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1)     finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000 zł ;
2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8.138.659,75 zł ;
3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.672.376,42   zł ;
4)     wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.587.580 zł .
 
§ 6
1.    Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.       Ustala się wydatki w kwocie 3.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)   spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów :
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
      - dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu , w tym : w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich . Zmiany te nie mogą powodować wzrostu wynagrodzeń i wydatków pochodnych od nich .
      - w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami.
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   4) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011roku .
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
1.   Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 308.353 zł; wydatki - 308.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody    - 19.000 zł,
2)    wydatki       - 19.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 11
1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 52.274 zł na odprawy pracowników Urzędu ;   
-          3.500 zł na zarządzanie kryzysowe .
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.
 
    § 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
   § 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
            Ewa Maculewicz